တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

ဘွဲ့ Delisle, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ဘွဲ့ Delisle သို့ Planck အပူချိန် 1.05 * 10-30
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 148.5
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 299.3
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဘွဲ့ Kelvin 421.65
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဘွဲ့ Rankine 758.97
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဘွဲ့ Reaumur 118.8
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဘွဲ့ Romer 85.4625
ဘွဲ့ Delisle သို့ ဘွဲ့နယူတန် 49.009901