တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

ဘွဲ့ Rankine, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ဘွဲ့ Rankine သို့ Planck အပူချိန် -1.92 * 10-30
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် -272.594444
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် -458.67
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဘွဲ့ Delisle 281.72963
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဘွဲ့ Kelvin 0.555556
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဘွဲ့ Reaumur -218.075556
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဘွဲ့ Romer -135.612083
ဘွဲ့ Rankine သို့ ဘွဲ့နယူတန် -89.965163