တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

ဘွဲ့ Reaumur, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ဘွဲ့ Reaumur သို့ Planck အပူချိန် 8.82 * 10-33
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 1.25
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 34.25
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဘွဲ့ Delisle 99.166667
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဘွဲ့ Kelvin 274.4
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဘွဲ့ Rankine 493.92
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဘွဲ့ Romer 8.15625
ဘွဲ့ Reaumur သို့ ဘွဲ့နယူတန် 0.412541