တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

ဘွဲ့နယူတန်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ဘွဲ့နယူတန် သို့ Planck အပူချိန် 2.14 * 10-32
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 3.03
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 37.454
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဘွဲ့ Delisle 97.98
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဘွဲ့ Kelvin 276.18
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဘွဲ့ Rankine 497.124
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဘွဲ့ Reaumur 2.424
ဘွဲ့နယူတန် သို့ ဘွဲ့ Romer 9.09075