တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Faraday, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Faraday သို့ Abcoulomb 9 648.691
Faraday သို့ Coulomb 96 486.912
Faraday သို့ Franklin 2.89 * 1014
Faraday သို့ Kilocoulomb 96.486912
Faraday သို့ Megacoulomb 0.096487
Faraday သို့ Microcoulomb 9.65 * 1010
Faraday သို့ Millicoulomb 9.65 * 107
Faraday သို့ Nanocoulomb 9.65 * 1013
Faraday သို့ Picocoulomb 9.65 * 1016
Faraday သို့ Statcoulomb 2.89 * 1014
Faraday သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 9 648.691
Faraday သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.02 * 1023
Faraday သို့ အမ်ပီယာ / sec 96 486.912
Faraday သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 26.801922
Faraday သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 1 608.115