တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

Femtopascal, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Femtopascal သို့ Attopascal 1 000
Femtopascal သို့ Barye 1 * 10-14
Femtopascal သို့ Centipascal 10 * 10-14
Femtopascal သို့ Decibar 1 * 10-19
Femtopascal သို့ Decipascal 1 * 10-14
Femtopascal သို့ Dekapascal 1 * 10-16
Femtopascal သို့ Eksapascal 1 * 10-33
Femtopascal သို့ Gigapascal 10 * 10-25
Femtopascal သို့ Hectopascal 1 * 10-17
Femtopascal သို့ Kilopascal 1 * 10-18
Femtopascal သို့ Megapascal 1 * 10-21
Femtopascal သို့ Microbar 1 * 10-14
Femtopascal သို့ Micropascal 1 * 10-9
Femtopascal သို့ Millibar 1 * 10-17
Femtopascal သို့ Millipascal 1 * 10-12
Femtopascal သို့ Nanopascal 1 * 10-6
Femtopascal သို့ Pascal 1 * 10-15
Femtopascal သို့ Petapascal 1 * 10-30
Femtopascal သို့ Picopascal 0.001
Femtopascal သို့ Pieze 10 * 10-19
Femtopascal သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-129
Femtopascal သို့ Terapascal 1 * 10-27
Femtopascal သို့ ခြေမကိုရေ 3.35 * 10-19
Femtopascal သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 3.26 * 10-19
Femtopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 1 * 10-14
Femtopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1.02 * 10-17
Femtopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 1.02 * 10-20
Femtopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 1 * 10-19
Femtopascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 1.04 * 10-20
Femtopascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2.09 * 10-17
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1 * 10-18
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 1 * 10-21
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 10 * 10-19
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 1.02 * 10-16
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 * 10-15
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 1.02 * 10-22
Femtopascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 1 * 10-21
Femtopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 1.45 * 10-22
Femtopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 1.45 * 10-22
Femtopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 7.25 * 10-23
Femtopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 1.45 * 10-19
Femtopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 6.47 * 10-23
Femtopascal သို့ တောရက်စ် 7.5 * 10-18
Femtopascal သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 1.02 * 10-20
Femtopascal သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 7.5 * 10-19
Femtopascal သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 7.5 * 10-18
Femtopascal သို့ ပြဒါး၏လက်မ 2.95 * 10-19
Femtopascal သို့ ဘား 1 * 10-20
Femtopascal သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 9.93 * 10-20
Femtopascal သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 9.87 * 10-21
Femtopascal သို့ ရေစင်တီမီတာ 1.02 * 10-17
Femtopascal သို့ ရေမီတာ 1.02 * 10-19
Femtopascal သို့ ရေမီလီမီတာ 1.02 * 10-16
Femtopascal သို့ ရေလက်မ 4.01 * 10-18