တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Attopascal 9.81 * 1022
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Barye 980 665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Centipascal 9 806 650.000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Decibar 9.80665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Decipascal 980 665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Dekapascal 9 806.650
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Eksapascal 9.81 * 10-14
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Femtopascal 9.81 * 1019
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Gigapascal 9.81 * 10-5
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Hectopascal 980.665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Kilopascal 98.0665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Megapascal 0.098067
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Microbar 980 665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Micropascal 9.81 * 1010
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Millibar 980.665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Millipascal 9.81 * 107
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Nanopascal 9.81 * 1013
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Pascal 98 066.500
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Petapascal 9.81 * 10-11
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Picopascal 9.81 * 1016
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Pieze 98.0665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Planck ဖိအား 2.12 * 10-109
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ Terapascal 9.81 * 10-8
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ခြေမကိုရေ 32.809353
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 32.002842
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 980 665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 9.80665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 1.024081
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2 048.161
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 98.0665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.098067
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 98.0665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 10 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 98 066.500
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.01
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.098067
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.014223
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.014223
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.007112
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 14.22334
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.00635
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ တောရက်စ် 735.55924
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 1
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 73.55613
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 735.5613
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ပြဒါး၏လက်မ 28.95911
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ဘား 0.980665
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 9.739151
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.967841
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ရေစင်တီမီတာ 1 000.028
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ရေမီတာ 10.00028
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ရေမီလီမီတာ 10 000.275
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် သို့ ရေလက်မ 393.7117