တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Attopascal 10 * 1021
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Barye 100 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Centipascal 1 000 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Decibar 1
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Decipascal 100 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Dekapascal 1 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Eksapascal 10 * 10-15
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Femtopascal 10 * 1018
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Gigapascal 10 * 10-6
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Hectopascal 100
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Kilopascal 10
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Megapascal 0.01
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Microbar 100 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Micropascal 10 * 109
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Millibar 100
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Millipascal 10 000 000.000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Nanopascal 10 * 1012
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Pascal 10 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Petapascal 10 * 10-12
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Picopascal 10 * 1015
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Pieze 10
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-110
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Terapascal 10 * 10-9
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ခြေမကိုရေ 3.345623
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 3.263382
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 100 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 101.971621
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.101972
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.104427
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 208.854298
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 10
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.01
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 10
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 1 019.716
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 10 000
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.00102
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.01
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.00145
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.00145
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.000725
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 1.450377
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.000647
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ တောရက်စ် 75.006168
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.101972
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 7.500638
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 75.006378
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏လက်မ 2.953007
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ဘား 0.1
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.993117
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.098692
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေစင်တီမီတာ 101.974477
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေမီတာ 1.019745
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေမီလီမီတာ 1 019.744
စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေလက်မ 40.14742