တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Attopascal 1.38 * 1025
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Barye 1.38 * 108
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Centipascal 1.38 * 109
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Decibar 1 378.951
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Decipascal 1.38 * 108
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Dekapascal 1 378 951.459
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Eksapascal 1.38 * 10-11
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Femtopascal 1.38 * 1022
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Gigapascal 0.01379
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Hectopascal 137 895.146
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Kilopascal 13 789.515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Megapascal 13.789515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Microbar 1.38 * 108
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Micropascal 1.38 * 1013
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Millibar 137 895.146
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Millipascal 1.38 * 1010
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Nanopascal 1.38 * 1016
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Pascal 1.38 * 107
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Petapascal 1.38 * 10-8
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Picopascal 1.38 * 1019
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Pieze 13 789.515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Planck ဖိအား 2.98 * 10-107
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ Terapascal 1.38 * 10-5
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ခြေမကိုရေ 4 613.452
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 4 500.045
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 1.38 * 108
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 140 613.916
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 140.613916
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 1 378.951
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 143.999998
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 287 999.939
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 13 789.515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 13.789515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 13 789.515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 1 406 139.160
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1.38 * 107
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 1.406139
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 13.789515
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 1.99991
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 2
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 2 000.000
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.892857
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ တောရက်စ် 103 429.865
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 140.613916
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 10 343.015
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 103 430.155
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ပြဒါး၏လက်မ 4 072.054
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ဘား 137.895146
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 1 369.460
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 136.091913
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ရေစင်တီမီတာ 140 617.853
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ရေမီတာ 1 406.179
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ရေမီလီမီတာ 1 406 177.875
စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force သို့ ရေလက်မ 55 361.344