တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Attopascal 10 * 1023
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Barye 10 000 000.000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Centipascal 10 * 107
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Decibar 100
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Decipascal 10 000 000.000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Dekapascal 100 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Eksapascal 10 * 10-13
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Femtopascal 10 * 1020
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Gigapascal 0.001
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Hectopascal 10 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Kilopascal 1 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Megapascal 1
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Microbar 10 000 000.000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Micropascal 10 * 1011
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Millibar 10 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Millipascal 10 * 108
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Nanopascal 10 * 1014
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Pascal 1 000 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Petapascal 10 * 10-10
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Picopascal 10 * 1017
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Pieze 1 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-108
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ Terapascal 10 * 10-7
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ခြေမကိုရေ 334.562292
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 326.338173
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 10 000 000.000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 10 197.162
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 10.197162
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 100
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 10.442717
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 20 885.430
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 1
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 1 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 101 971.621
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 000 000
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.101972
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.145031
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.145038
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.072519
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 145.037704
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.064749
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ တောရက်စ် 7 500.617
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 10.197162
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 750.063783
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 7 500.638
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ပြဒါး၏လက်မ 295.30074
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ဘား 10
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 99.311706
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 9.869232
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေစင်တီမီတာ 10 197.448
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေမီတာ 101.974477
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေမီလီမီတာ 101 974.429
စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် သို့ ရေလက်မ 4 014.742