တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Attopascal 10 * 1020
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Barye 10 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Centipascal 100 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Decibar 0.1
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Decipascal 10 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Dekapascal 100
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Eksapascal 1 * 10-15
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Femtopascal 10 * 1017
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Gigapascal 1 * 10-6
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Hectopascal 10
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Kilopascal 1
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Megapascal 0.001
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Microbar 10 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Micropascal 1 * 109
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Millibar 10
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Millipascal 1 000 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Nanopascal 10 * 1011
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Pascal 1 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Petapascal 1 * 10-12
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Picopascal 1 * 1015
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Pieze 1
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-111
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ Terapascal 1 * 10-9
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ခြေမကိုရေ 0.334562
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.326338
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 10 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 10.197162
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.010197
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.1
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.010443
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 20.88543
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.001
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 101.971621
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 000
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.000102
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.001
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.000145
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.000145
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 7.25 * 10-5
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.145038
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 6.47 * 10-5
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ တောရက်စ် 7.500617
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.010197
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 0.750064
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 7.500638
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.295301
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ဘား 0.01
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.099312
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.009869
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ရေစင်တီမီတာ 10.197448
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ရေမီတာ 0.101974
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ရေမီလီမီတာ 101.974429
စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene သို့ ရေလက်မ 4.014742