တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Attopascal 9.58 * 1022
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Barye 957 605.197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Centipascal 9 576 051.965
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Decibar 9.576052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Decipascal 957 605.197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Dekapascal 9 576.052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Eksapascal 9.58 * 10-14
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Femtopascal 9.58 * 1019
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Gigapascal 9.58 * 10-5
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Hectopascal 957.605197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Kilopascal 95.76052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Megapascal 0.095761
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Microbar 957 605.197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Micropascal 9.58 * 1010
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Millibar 957.605197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Millipascal 9.58 * 107
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Nanopascal 9.58 * 1013
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Pascal 95 760.520
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Petapascal 9.58 * 10-11
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Picopascal 9.58 * 1016
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Pieze 95.76052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Planck ဖိအား 2.07 * 10-109
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ Terapascal 9.58 * 10-8
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ခြေမကိုရေ 32.037859
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 31.250313
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 957 605.197
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 976.485545
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.976486
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 9.576052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2 000.000
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 95.76052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.095761
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 95.76052
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 9 764.855
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 95 760.520
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.009765
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.095761
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.013888
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.013889
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.006944
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 13.888886
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.0062
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ တောရက်စ် 718.262965
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.976486
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 71.826498
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 718.264977
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ပြဒါး၏လက်မ 28.278152
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ဘား 0.957605
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 9.510141
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.945083
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ရေစင်တီမီတာ 976.512886
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ရေမီတာ 9.765129
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ရေမီလီမီတာ 9 765.124
စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force သို့ ရေလက်မ 384.453784