တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

Hectopascal, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Hectopascal သို့ Attopascal 10 * 1019
Hectopascal သို့ Barye 1 000
Hectopascal သို့ Centipascal 10 000
Hectopascal သို့ Decibar 0.01
Hectopascal သို့ Decipascal 1 000
Hectopascal သို့ Dekapascal 10
Hectopascal သို့ Eksapascal 10 * 10-17
Hectopascal သို့ Femtopascal 10 * 1016
Hectopascal သို့ Gigapascal 10 * 10-8
Hectopascal သို့ Kilopascal 0.1
Hectopascal သို့ Megapascal 0.0001
Hectopascal သို့ Microbar 1 000
Hectopascal သို့ Micropascal 10 * 107
Hectopascal သို့ Millibar 1
Hectopascal သို့ Millipascal 100 000
Hectopascal သို့ Nanopascal 10 * 1010
Hectopascal သို့ Pascal 100
Hectopascal သို့ Petapascal 10 * 10-14
Hectopascal သို့ Picopascal 10 * 1013
Hectopascal သို့ Pieze 0.1
Hectopascal သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-112
Hectopascal သို့ Terapascal 10 * 10-11
Hectopascal သို့ ခြေမကိုရေ 0.033456
Hectopascal သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.032634
Hectopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 1 000
Hectopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1.019716
Hectopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.00102
Hectopascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.01
Hectopascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.001044
Hectopascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2.088543
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 0.1
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.0001
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 0.1
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 10.197162
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 100
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 1.02 * 10-5
Hectopascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.0001
Hectopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 1.45 * 10-5
Hectopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 1.45 * 10-5
Hectopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 7.25 * 10-6
Hectopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.014504
Hectopascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 6.47 * 10-6
Hectopascal သို့ တောရက်စ် 0.750062
Hectopascal သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.00102
Hectopascal သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 0.075006
Hectopascal သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 0.750064
Hectopascal သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.02953
Hectopascal သို့ ဘား 0.001
Hectopascal သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.009931
Hectopascal သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.000987
Hectopascal သို့ ရေစင်တီမီတာ 1.019745
Hectopascal သို့ ရေမီတာ 0.010197
Hectopascal သို့ ရေမီလီမီတာ 10.197443
Hectopascal သို့ ရေလက်မ 0.401474