တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

ခြေမကိုရေ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ခြေမကိုရေ သို့ Attopascal 2.99 * 1021
ခြေမကိုရေ သို့ Barye 29 889.800
ခြေမကိုရေ သို့ Centipascal 298 898
ခြေမကိုရေ သို့ Decibar 0.298898
ခြေမကိုရေ သို့ Decipascal 29 889.800
ခြေမကိုရေ သို့ Dekapascal 298.898
ခြေမကိုရေ သို့ Eksapascal 2.99 * 10-15
ခြေမကိုရေ သို့ Femtopascal 2.99 * 1018
ခြေမကိုရေ သို့ Gigapascal 2.99 * 10-6
ခြေမကိုရေ သို့ Hectopascal 29.8898
ခြေမကိုရေ သို့ Kilopascal 2.98898
ခြေမကိုရေ သို့ Megapascal 0.002989
ခြေမကိုရေ သို့ Microbar 29 889.800
ခြေမကိုရေ သို့ Micropascal 2.99 * 109
ခြေမကိုရေ သို့ Millibar 29.8898
ခြေမကိုရေ သို့ Millipascal 2 988 980
ခြေမကိုရေ သို့ Nanopascal 2.99 * 1012
ခြေမကိုရေ သို့ Pascal 2 988.980
ခြေမကိုရေ သို့ Petapascal 2.99 * 10-12
ခြေမကိုရေ သို့ Picopascal 2.99 * 1015
ခြေမကိုရေ သို့ Pieze 2.98898
ခြေမကိုရေ သို့ Planck ဖိအား 6.45 * 10-111
ခြေမကိုရေ သို့ Terapascal 2.99 * 10-9
ခြေမကိုရေ သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.975418
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 29 889.800
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 30.479114
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.030479
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.298898
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.031213
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 62.426132
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 2.98898
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.002989
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 2.98898
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 304.791137
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 2 988.980
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.000305
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.002989
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.000433
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.000434
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.000217
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.433515
ခြေမကိုရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.000194
ခြေမကိုရေ သို့ တောရက်စ် 22.419194
ခြေမကိုရေ သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.030479
ခြေမကိုရေ သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 2.241926
ခြေမကိုရေ သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 22.419256
ခြေမကိုရေ သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.882648
ခြေမကိုရေ သို့ ဘား 0.02989
ခြေမကိုရေ သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.296841
ခြေမကိုရေ သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.029499
ခြေမကိုရေ သို့ ရေစင်တီမီတာ 30.479967
ခြေမကိုရေ သို့ ရေမီတာ 0.3048
ခြေမကိုရေ သို့ ရေမီလီမီတာ 304.799528
ခြေမကိုရေ သို့ ရေလက်မ 11.999984