တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

ခြေမပင်လယ်ရေ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Attopascal 3.06 * 1021
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Barye 30 643.059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Centipascal 306 430.593
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Decibar 0.306431
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Decipascal 30 643.059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Dekapascal 306.430593
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Eksapascal 3.06 * 10-15
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Femtopascal 3.06 * 1018
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Gigapascal 3.06 * 10-6
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Hectopascal 30.643059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Kilopascal 3.064306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Megapascal 0.003064
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Microbar 30 643.059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Micropascal 3.06 * 109
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Millibar 30.643059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Millipascal 3 064 305.931
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Nanopascal 3.06 * 1012
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Pascal 3 064.306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Petapascal 3.06 * 10-12
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Picopascal 3.06 * 1015
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Pieze 3.064306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Planck ဖိအား 6.61 * 10-111
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ Terapascal 3.06 * 10-9
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ခြေမကိုရေ 1.025201
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 30 643.059
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 31.247224
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.031247
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.306431
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.032
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 63.999346
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 3.064306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.003064
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 3.064306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 312.472244
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 3 064.306
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.000312
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.003064
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.000444
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.000444
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.000222
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.44444
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.000198
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ တောရက်စ် 22.984185
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.031247
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 2.298425
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 22.984249
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.904892
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ဘား 0.030643
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.304321
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.030242
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ရေစင်တီမီတာ 31.248099
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ရေမီတာ 0.312481
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ရေမီလီမီတာ 312.480847
ခြေမပင်လယ်ရေ သို့ ရေလက်မ 12.302398