လက်ကောက်အရွယ်အစား

လက်ကောက်အရွယ်အစားစင်တီမီတာသို့မဟုတ်လက်မရုရှားအရွယ်အစားနှင့်လက်အဝန်း၏ဇယားအရွယ်အစားကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့လက်ကောက်များပါရှိသည်။

 

 

လက်လုံးပတ် (စင်တီမီတာ) လက်လုံးပတ် (လက်မ) ရုရှား
17 6.5 17
18 7 18
19 7.5 19
20 8 20
21 8.5 21