တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

တပ်ဖွဲ့ယူနစ်

Long ကတစ်တန်-force, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Long ကတစ်တန်-force သို့ Centinewton 996 401.642
Long ကတစ်တန်-force သို့ Decinewton 99 640.164
Long ကတစ်တန်-force သို့ Dekanewton 996.401642
Long ကတစ်တန်-force သို့ Dyne 9.96 * 108
Long ကတစ်တန်-force သို့ Eksanewton 9.96 * 10-15
Long ကတစ်တန်-force သို့ Femtonewton 9.96 * 1018
Long ကတစ်တန်-force သို့ Giganewton 9.96 * 10-6
Long ကတစ်တန်-force သို့ Gram-force 1 016 046.909
Long ကတစ်တန်-force သို့ Gravet-force 1 016 046.909
Long ကတစ်တန်-force သို့ GS * ဍ 1 016 046.997
Long ကတစ်တန်-force သို့ Hectonewton 99.640164
Long ကတစ်တန်-force သို့ Kgf * ဍ 1 016.047
Long ကတစ်တန်-force သို့ Kilogramm-force 1 016.047
Long ကတစ်တန်-force သို့ Kilonewton 9.964016
Long ကတစ်တန်-force သို့ Kilopond 1 015.873
Long ကတစ်တန်-force သို့ Kip (1000 ပေါင်) 2.24
Long ကတစ်တန်-force သို့ Meganewton 0.009964
Long ကတစ်တန်-force သို့ Micronewton 9.96 * 109
Long ကတစ်တန်-force သို့ MilliGrave-force 1 016 046.909
Long ကတစ်တန်-force သို့ MilliGrave-force 1 016 046.909
Long ကတစ်တန်-force သို့ Millinewton 9 964 016.418
Long ကတစ်တန်-force သို့ Nanonewton 9.96 * 1012
Long ကတစ်တန်-force သို့ Petanewton 9.96 * 10-12
Long ကတစ်တန်-force သို့ Piconewton 9.96 * 1015
Long ကတစ်တန်-force သို့ Planck အင်အားသုံး 8.23 * 10-41
Long ကတစ်တန်-force သို့ Poundal 72 069.851
Long ကတစ်တန်-force သို့ Poundal 72 069.869
Long ကတစ်တန်-force သို့ Punce-force 35 840
Long ကတစ်တန်-force သို့ Sec²နှုန်းပေါင်-ခြေလျင် 72 069.869
Long ကတစ်တန်-force သို့ Sthene 9.964016
Long ကတစ်တန်-force သို့ Teranewton 9.96 * 10-9
Long ကတစ်တန်-force သို့ စင်တီမီတာနှုန်း Joule 996 401.642
Long ကတစ်တန်-force သို့ တစ်တန်-force 1.12
Long ကတစ်တန်-force သို့ နယူတန် 9 964.017
Long ကတစ်တန်-force သို့ ပေါင်-force 2 240
Long ကတစ်တန်-force သို့ ပေါင်ချိန် 2 240
Long ကတစ်တန်-force သို့ မက်ထရစ်တန်ချိန်-force 1.016047
Long ကတစ်တန်-force သို့ မီတာလျှင် Joule 9 964.016
Long ကတစ်တန်-force သို့ သင်္ချိုင်းတွင်းကို-force 1 016.047
Long ကတစ်တန်-force သို့ သင်္ချိုင်းတွင်းကို-force 1 016.047
Long ကတစ်တန်-force သို့ အင်အားအနုမြူယူနစ် 1.21 * 1011