တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ပြန်ကြားရေးယူနစ်

Megabyte, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Megabyte သို့ 100 ကို Zip 0.010441
Megabyte သို့ 250 Zip 0.004176
Megabyte သို့ Bit 8 388 608
Megabyte သို့ Byte 1 048 576
Megabyte သို့ Cd (74 မိနစ်) 0.00154
Megabyte သို့ Cd (80 မိနစ်) 0.001424
Megabyte သို့ DVD (1 layer ကို, 1 ခြမ်း) 0.000208
Megabyte သို့ DVD 2 အလွှာ 0.000115
Megabyte သို့ DVD 2 အလွှာ 17 ဂစ်ဂါဘိုက် 5.74 * 10-5
Megabyte သို့ DVD 9.4 ဂစ်ဂါဘိုက် 0.000104
Megabyte သို့ Eksabit 7.28 * 10-12
Megabyte သို့ Eksabyte 9.09 * 10-13
Megabyte သို့ Floppy disk ကို (3.5 DD) 1.438707
Megabyte သို့ Floppy disk ကို (3.5 ED) 0.359677
Megabyte သို့ Floppy disk ကို (3.5 HD ကို) 0.719354
Megabyte သို့ Floppy disk ကို (5,25 DD) 2.877415
Megabyte သို့ Floppy disk ကို (5,25, HD) 0.863771
Megabyte သို့ Gigabit 0.008389
Megabyte သို့ Gigabyte 0.000977
Megabyte သို့ Kilobyte 1 024
Megabyte သို့ MAPM-စကားလုံး 262 144.000
Megabyte သို့ Nibble 2 097 152
Megabyte သို့ Petabit 7.45 * 10-9
Megabyte သို့ Petabyte 9.31 * 10-10
Megabyte သို့ Quadruple-စကားလုံး 131 072
Megabyte သို့ Single-layer ကို Blu-ray disc ကို 3.91 * 10-5
Megabyte သို့ Terabit 8.39 * 10-6
Megabyte သို့ Terabytes 9.54 * 10-7
Megabyte သို့ ကို Double-layer ကို Blu-ray disc ကို 1.95 * 10-5
Megabyte သို့ ကီလိုဘစ် 8 388.608
Megabyte သို့ စကားလုံး 524 288.000
Megabyte သို့ ပိတ်ဆို့ 2 048
Megabyte သို့ မီဂါဘစ် 8.388608
Megabyte သို့ သင်္ကေတ 1 048 576