တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

မီတာပင်လယ်ရေ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Attopascal 1.01 * 1022
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Barye 100 693.064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Centipascal 1 006 930.640
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Decibar 1.006931
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Decipascal 100 693.064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Dekapascal 1 006.931
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Eksapascal 1.01 * 10-14
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Femtopascal 1.01 * 1019
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Gigapascal 1.01 * 10-5
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Hectopascal 100.693064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Kilopascal 10.069306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Megapascal 0.010069
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Microbar 100 693.064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Micropascal 1.01 * 1010
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Millibar 100.693064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Millipascal 1.01 * 107
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Nanopascal 1.01 * 1013
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Pascal 10 069.306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Petapascal 1.01 * 10-11
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Picopascal 1.01 * 1016
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Pieze 10.069306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Planck ဖိအား 2.17 * 10-110
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ Terapascal 1.01 * 10-8
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ခြေမကိုရေ 3.36881
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 3.285999
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 100 693.064
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 102.67835
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.102678
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 1.006931
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.105151
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 210.301792
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 10.069306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.010069
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 10.069306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 1 026.783
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 10 069.306
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.001027
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.010069
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.00146
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.00146
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.00073
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 1.460429
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.000652
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ တောရက်စ် 75.526009
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.102678
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 7.552622
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 75.526221
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ပြဒါး၏လက်မ 2.973474
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ဘား 0.100693
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.099376
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ရေစင်တီမီတာ 102.681225
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ရေမီတာ 1.026812
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ရေမီလီမီတာ 1 026.812
မီတာပင်လယ်ရေ သို့ ရေလက်မ 40.425668