တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Microcoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Microcoulomb သို့ Abcoulomb 1 * 10-7
Microcoulomb သို့ Coulomb 1 * 10-6
Microcoulomb သို့ Faraday 1.04 * 10-11
Microcoulomb သို့ Franklin 2 997.925
Microcoulomb သို့ Kilocoulomb 1 * 10-9
Microcoulomb သို့ Megacoulomb 1 * 10-12
Microcoulomb သို့ Millicoulomb 0.001
Microcoulomb သို့ Nanocoulomb 1 000
Microcoulomb သို့ Picocoulomb 1 000 000
Microcoulomb သို့ Statcoulomb 2 997.925
Microcoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 1 * 10-7
Microcoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1012
Microcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 1 * 10-6
Microcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 2.78 * 10-10
Microcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 1.67 * 10-8