တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

Micropascal, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Micropascal သို့ Attopascal 10 * 1011
Micropascal သို့ Barye 10 * 10-6
Micropascal သို့ Centipascal 10 * 10-5
Micropascal သို့ Decibar 10 * 10-11
Micropascal သို့ Decipascal 10 * 10-6
Micropascal သို့ Dekapascal 10 * 10-8
Micropascal သို့ Eksapascal 10 * 10-25
Micropascal သို့ Femtopascal 10 * 108
Micropascal သို့ Gigapascal 10 * 10-16
Micropascal သို့ Hectopascal 1 * 10-8
Micropascal သို့ Kilopascal 1 * 10-9
Micropascal သို့ Megapascal 1 * 10-12
Micropascal သို့ Microbar 10 * 10-6
Micropascal သို့ Millibar 1 * 10-8
Micropascal သို့ Millipascal 0.001
Micropascal သို့ Nanopascal 1 000
Micropascal သို့ Pascal 1 * 10-6
Micropascal သို့ Petapascal 1 * 10-21
Micropascal သို့ Picopascal 1 000 000
Micropascal သို့ Pieze 10 * 10-10
Micropascal သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-120
Micropascal သို့ Terapascal 10 * 10-19
Micropascal သို့ ခြေမကိုရေ 3.35 * 10-10
Micropascal သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 3.26 * 10-10
Micropascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 10 * 10-6
Micropascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1.02 * 10-8
Micropascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 1.02 * 10-11
Micropascal သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 1 * 10-10
Micropascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 1.04 * 10-11
Micropascal သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2.09 * 10-8
Micropascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1 * 10-9
Micropascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 1 * 10-12
Micropascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 10 * 10-10
Micropascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 1.02 * 10-7
Micropascal သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 * 10-6
Micropascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 1.02 * 10-13
Micropascal သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 1 * 10-12
Micropascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 1.45 * 10-13
Micropascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 1.45 * 10-13
Micropascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 7.25 * 10-14
Micropascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 1.45 * 10-10
Micropascal သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 6.47 * 10-14
Micropascal သို့ တောရက်စ် 7.5 * 10-9
Micropascal သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 1.02 * 10-11
Micropascal သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 7.5 * 10-10
Micropascal သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 7.5 * 10-9
Micropascal သို့ ပြဒါး၏လက်မ 2.95 * 10-10
Micropascal သို့ ဘား 1 * 10-11
Micropascal သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 9.93 * 10-11
Micropascal သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 9.87 * 10-12
Micropascal သို့ ရေစင်တီမီတာ 1.02 * 10-8
Micropascal သို့ ရေမီတာ 1.02 * 10-10
Micropascal သို့ ရေမီလီမီတာ 1.02 * 10-7
Micropascal သို့ ရေလက်မ 4.01 * 10-9