တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Millicoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Millicoulomb သို့ Abcoulomb 0.0001
Millicoulomb သို့ Coulomb 0.001
Millicoulomb သို့ Faraday 1.04 * 10-8
Millicoulomb သို့ Franklin 2 997 925.436
Millicoulomb သို့ Kilocoulomb 1 * 10-6
Millicoulomb သို့ Megacoulomb 10 * 10-10
Millicoulomb သို့ Microcoulomb 1 000
Millicoulomb သို့ Nanocoulomb 1 000 000
Millicoulomb သို့ Picocoulomb 10 * 108
Millicoulomb သို့ Statcoulomb 2 997 924.580
Millicoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 0.0001
Millicoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1015
Millicoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 0.001
Millicoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 2.78 * 10-7
Millicoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 1.67 * 10-5