တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Picocoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Picocoulomb သို့ Abcoulomb 1 * 10-13
Picocoulomb သို့ Coulomb 1 * 10-12
Picocoulomb သို့ Faraday 1.04 * 10-17
Picocoulomb သို့ Franklin 0.002998
Picocoulomb သို့ Kilocoulomb 1 * 10-15
Picocoulomb သို့ Megacoulomb 10 * 10-19
Picocoulomb သို့ Microcoulomb 1 * 10-6
Picocoulomb သို့ Millicoulomb 1 * 10-9
Picocoulomb သို့ Nanocoulomb 0.001
Picocoulomb သို့ Statcoulomb 0.002998
Picocoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 1 * 10-13
Picocoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6 241 506.363
Picocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 1 * 10-12
Picocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 2.78 * 10-16
Picocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 1.67 * 10-14