တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

Pieze, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Pieze သို့ Attopascal 10 * 1020
Pieze သို့ Barye 10 000
Pieze သို့ Centipascal 100 000
Pieze သို့ Decibar 0.1
Pieze သို့ Decipascal 10 000
Pieze သို့ Dekapascal 100
Pieze သို့ Eksapascal 1 * 10-15
Pieze သို့ Femtopascal 10 * 1017
Pieze သို့ Gigapascal 1 * 10-6
Pieze သို့ Hectopascal 10
Pieze သို့ Kilopascal 1
Pieze သို့ Megapascal 0.001
Pieze သို့ Microbar 10 000
Pieze သို့ Micropascal 1 * 109
Pieze သို့ Millibar 10
Pieze သို့ Millipascal 1 000 000
Pieze သို့ Nanopascal 10 * 1011
Pieze သို့ Pascal 1 000
Pieze သို့ Petapascal 1 * 10-12
Pieze သို့ Picopascal 1 * 1015
Pieze သို့ Planck ဖိအား 2.16 * 10-111
Pieze သို့ Terapascal 1 * 10-9
Pieze သို့ ခြေမကိုရေ 0.334562
Pieze သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.326338
Pieze သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 10 000
Pieze သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 10.197162
Pieze သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.010197
Pieze သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.1
Pieze သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.010443
Pieze သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 20.88543
Pieze သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1
Pieze သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.001
Pieze သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 1
Pieze သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 101.971621
Pieze သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 000
Pieze သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.000102
Pieze သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.001
Pieze သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.000145
Pieze သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.000145
Pieze သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 7.25 * 10-5
Pieze သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.145038
Pieze သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 6.47 * 10-5
Pieze သို့ တောရက်စ် 7.500617
Pieze သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.010197
Pieze သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 0.750064
Pieze သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 7.500638
Pieze သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.295301
Pieze သို့ ဘား 0.01
Pieze သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.099312
Pieze သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.009869
Pieze သို့ ရေစင်တီမီတာ 10.197448
Pieze သို့ ရေမီတာ 0.101974
Pieze သို့ ရေမီလီမီတာ 101.974429
Pieze သို့ ရေလက်မ 4.014742