တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

ပြဒါး၏စင်တီမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Attopascal 1.33 * 1021
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Barye 13 332.200
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Centipascal 133 321.995
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Decibar 0.133322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Decipascal 13 332.200
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Dekapascal 133.321995
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Eksapascal 1.33 * 10-15
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Femtopascal 1.33 * 1018
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Gigapascal 1.33 * 10-6
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Hectopascal 13.3322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Kilopascal 1.33322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Megapascal 0.001333
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Microbar 13 332.200
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Micropascal 1.33 * 109
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Millibar 13.3322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Millipascal 1 333 219.951
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Nanopascal 1.33 * 1012
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Pascal 1 333.220
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Petapascal 1.33 * 10-12
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Picopascal 1.33 * 1015
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Pieze 1.33322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Planck ဖိအား 2.88 * 10-111
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ Terapascal 1.33 * 10-9
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ခြေမကိုရေ 0.446045
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.435081
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 13 332.200
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 13.59506
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.013595
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.133322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.013922
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 27.844872
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 1.33322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.001333
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 1.33322
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 135.9506
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 1 333.220
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.000136
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.001333
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.000193
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.000193
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 9.67 * 10-5
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.193367
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 8.63 * 10-5
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ တောရက်စ် 9.999972
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.013595
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 10
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.393701
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ဘား 0.013332
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.132404
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.013158
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ရေစင်တီမီတာ 13.595441
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ရေမီတာ 0.135954
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ရေမီလီမီတာ 135.954343
ပြဒါး၏စင်တီမီတာ သို့ ရေလက်မ 5.352534