တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

ပြဒါး၏မီလီမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Attopascal 1.33 * 1020
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Barye 1 333.220
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Centipascal 13 332.200
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Decibar 0.013332
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Decipascal 1 333.220
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Dekapascal 13.3322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Eksapascal 1.33 * 10-16
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Femtopascal 1.33 * 1017
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Gigapascal 1.33 * 10-7
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Hectopascal 1.33322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Kilopascal 0.133322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Megapascal 0.000133
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Microbar 1 333.220
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Micropascal 1.33 * 108
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Millibar 1.33322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Millipascal 133 321.995
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Nanopascal 1.33 * 1011
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Pascal 133.321995
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Petapascal 1.33 * 10-13
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Picopascal 1.33 * 1014
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Pieze 0.133322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Planck ဖိအား 2.88 * 10-112
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ Terapascal 1.33 * 10-10
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ခြေမကိုရေ 0.044605
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 0.043508
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 1 333.220
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1.359506
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 0.00136
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.013332
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 0.001392
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2.784487
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 0.133322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.000133
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 0.133322
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 13.59506
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 133.321995
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 1.36 * 10-5
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.000133
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 1.93 * 10-5
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 1.93 * 10-5
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 9.67 * 10-6
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 0.019337
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 8.63 * 10-6
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ တောရက်စ် 0.999997
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 0.00136
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 0.1
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ပြဒါး၏လက်မ 0.03937
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ဘား 0.001333
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 0.01324
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 0.001316
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ရေစင်တီမီတာ 1.359544
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ရေမီတာ 0.013595
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ရေမီလီမီတာ 13.595434
ပြဒါး၏မီလီမီတာ သို့ ရေလက်မ 0.535253