တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဖိအားကိုယူနစ်

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Attopascal 1.01 * 1023
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Barye 1 013 250.110
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Centipascal 1.01 * 107
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Decibar 10.132501
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Decipascal 1 013 250.110
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Dekapascal 10 132.501
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Eksapascal 1.01 * 10-13
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Femtopascal 1.01 * 1020
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Gigapascal 0.000101
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Hectopascal 1 013.250
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Kilopascal 101.325011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Megapascal 0.101325
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Microbar 1 013 250.110
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Micropascal 1.01 * 1011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Millibar 1 013.250
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Millipascal 1.01 * 108
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Nanopascal 1.01 * 1014
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Pascal 101 325.011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Petapascal 1.01 * 10-10
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Picopascal 1.01 * 1017
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Pieze 101.325011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Planck ဖိအား 2.19 * 10-109
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ Terapascal 1.01 * 10-7
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ခြေမကိုရေ 33.899528
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ခြေမပင်လယ်ရေ 33.066219
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း dyne 1 013 250.110
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်း gram-force 1 033.228
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကီလိုဂရမ် 1.033228
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းနယူတန် 10.132501
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းပေလျှင်တစ်တန်-force 1.058108
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းပေလျှင်ပေါင် 2 116.216
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Kilonewton 101.325011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Meganewton 0.101325
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီတာလျှင် Sthene 101.325011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်ကီလိုဂရမ် 10 332.276
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီတာလျှင်နယူတန် 101 325.011
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်း Kilogramm-force 0.010332
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းမီလီမီတာနှုန်းနယူတန် 0.101325
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း 1000 ပေါင် 0.014695
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်း Kilopound-force 0.014696
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းတန်ချိန်-force 0.007348
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင် 14.695947
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ စတုရန်းလက်မနှုန်းဗြိတိန်တစ်တန်-force 0.006561
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ တောရက်စ် 760.000083
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာလေထု 1.033228
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ပြဒါး၏စင်တီမီတာ 76.000221
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ပြဒါး၏မီလီမီတာ 760.002211
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ပြဒါး၏လက်မ 29.921351
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ဘား 1.01325
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ မီတာပင်လယ်ရေ 10.06276
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ရေစင်တီမီတာ 1 033.256
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ရေမီတာ 10.332565
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ရေမီလီမီတာ 10 332.560
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု သို့ ရေလက်မ 406.793781