တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Statcoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Statcoulomb သို့ Abcoulomb 3.34 * 10-11
Statcoulomb သို့ Coulomb 3.34 * 10-10
Statcoulomb သို့ Faraday 3.46 * 10-15
Statcoulomb သို့ Franklin 1
Statcoulomb သို့ Kilocoulomb 3.34 * 10-13
Statcoulomb သို့ Megacoulomb 3.34 * 10-16
Statcoulomb သို့ Microcoulomb 0.000334
Statcoulomb သို့ Millicoulomb 3.34 * 10-7
Statcoulomb သို့ Nanocoulomb 0.333564
Statcoulomb သို့ Picocoulomb 333.564095
Statcoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 3.34 * 10-11
Statcoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 2.08 * 109
Statcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 3.34 * 10-10
Statcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 9.27 * 10-14
Statcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 5.56 * 10-12