တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ Mach 5.01 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 4.85 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 5.65 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 5.6 * 10-9
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.67 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.000547
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.000182
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 1.04 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.000167
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 0.166667
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.0006
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 1.968504
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 0.656168
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 60
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 600
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.000324
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.000373
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 0.6
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 10 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 0.032808
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.010936
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 6.21 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.01
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 10
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 10 * 10-9
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.49 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.1 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.11 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.000324
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.12 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 4.9 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 5.56 * 10-13
တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ သို့ အထုံး 0.000324