တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ Mach 1.53 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ Mach အရေအတွက် 1.48 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 1.72 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 1.71 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 5.08 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.005556
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.508
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 3.16 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.00508
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 5.08
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.018288
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 60
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 20
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 1 828.800
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 18 288
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.009875
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.011364
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 18.288
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.000305
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.333333
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 30.48
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.000189
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.3048
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 304.8
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 3.05 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 4.54 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 3.34 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 6.43 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.009868
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 3.43 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 1.49 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 1.69 * 10-11
တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် သို့ အထုံး 0.009875