တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ Mach 5.01 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 4.85 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 5.65 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 5.6 * 10-10
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.67 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 5.47 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 1.82 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.001667
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 1.04 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 1.67 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 6 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 0.19685
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 0.065617
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 6
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 60
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 3.24 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 3.73 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 0.06
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 1 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 0.003281
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.001094
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 0.1
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 6.21 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.001
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 10 * 10-10
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.49 * 10-9
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.1 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.11 * 10-9
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 3.24 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.12 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 4.9 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 5.56 * 10-14
တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ သို့ အထုံး 3.24 * 10-5