တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ Mach 5.01 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 4.85 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 5.65 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 5.6 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.67 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.054681
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.018227
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 1.666667
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 1.04 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 16.666667
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.06
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 196.850394
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 65.616798
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 6 000
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 60 000
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.032397
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.037282
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 60
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.001
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 3.28084
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 1.093613
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 100
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.000621
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 1 000
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 10 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.49 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.1 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.11 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.032377
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.12 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 4.9 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 5.56 * 10-11
တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ သို့ အထုံး 0.032397