တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်နာရီကိုခြေလျင်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ Mach 2.54 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ Mach အရေအတွက် 2.46 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 2.87 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 2.84 * 10-9
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 8.47 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.000278
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 9.26 * 10-5
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.008467
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 5.26 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 8.47 * 10-5
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 0.084667
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.000305
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 0.333333
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 30.48
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 304.8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.000165
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.000189
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 0.3048
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 5.08 * 10-6
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 0.016667
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.005556
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 0.508
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 3.16 * 10-6
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.00508
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 5.08
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 5.08 * 10-9
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 7.56 * 10-9
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 5.56 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.07 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.000164
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 5.71 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 2.49 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 2.82 * 10-13
တစ်နာရီကိုခြေလျင် သို့ အထုံး 0.000165