တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ Mach 0.000834
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 0.000808
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 0.000941
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 9.33 * 10-6
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.000278
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.911344
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.303781
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 27.777778
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 0.000173
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.277778
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 277.777778
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 3 280.840
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 1 093.613
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 100 000
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 1 000 000
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.539957
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.621371
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 1 000
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.016667
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 54.680665
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 18.226888
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 1 666.667
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.010356
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 16.666667
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 16 666.667
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.67 * 10-5
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.48 * 10-5
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.000183
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 3.52 * 10-5
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.539612
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.000187
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 0.000817
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 9.27 * 10-10
တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ သို့ အထုံး 0.539957