တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်နာရီလျှင်မီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ Mach 8.34 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 8.08 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 9.41 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 9.33 * 10-9
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 2.78 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.000911
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.000304
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.027778
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 1.73 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.000278
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 0.277778
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.001
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 3.28084
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 1.093613
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 100
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 1 000
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.00054
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.000621
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.67 * 10-5
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 0.054681
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.018227
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 1.666667
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 1.04 * 10-5
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.016667
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 16.666667
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.67 * 10-8
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.48 * 10-8
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.83 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 3.52 * 10-8
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.00054
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.87 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 8.17 * 10-7
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 9.27 * 10-13
တစ်နာရီလျှင်မီတာ သို့ အထုံး 0.00054