တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ပြန်ကြားရေးယူနစ်

Terabit, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Terabit သို့ 100 ကို Zip 1 368.479
Terabit သို့ 250 Zip 547.391782
Terabit သို့ Bit 10 * 1011
Terabit သို့ Byte 1.25 * 1011
Terabit သို့ Cd (74 မိနစ်) 201.802038
Terabit သို့ Cd (80 မိနစ်) 186.666885
Terabit သို့ DVD (1 layer ကို, 1 ခြမ်း) 27.234043
Terabit သို့ DVD 2 အလွှာ 15.058824
Terabit သို့ DVD 2 အလွှာ 17 ဂစ်ဂါဘိုက် 7.529412
Terabit သို့ DVD 9.4 ဂစ်ဂါဘိုက် 13.617021
Terabit သို့ Eksabit 9.54 * 10-7
Terabit သို့ Eksabyte 1.19 * 10-7
Terabit သို့ Floppy disk ကို (3.5 DD) 188 574.258
Terabit သို့ Floppy disk ကို (3.5 ED) 47 143.564
Terabit သို့ Floppy disk ကို (3.5 HD ကို) 94 287.129
Terabit သို့ Floppy disk ကို (5,25 DD) 377 148.516
Terabit သို့ Floppy disk ကို (5,25, HD) 113 216.135
Terabit သို့ Gigabit 1 000
Terabit သို့ Gigabyte 116.415322
Terabit သို့ Kilobyte 1.22 * 108
Terabit သို့ MAPM-စကားလုံး 3.44 * 1010
Terabit သို့ Megabyte 119 209.290
Terabit သို့ Nibble 2.75 * 1011
Terabit သို့ Petabit 0.000977
Terabit သို့ Petabyte 0.000122
Terabit သို့ Quadruple-စကားလုံး 1.72 * 1010
Terabit သို့ Single-layer ကို Blu-ray disc ကို 5.12
Terabit သို့ Terabytes 0.113687
Terabit သို့ ကို Double-layer ကို Blu-ray disc ကို 2.56
Terabit သို့ ကီလိုဘစ် 10 * 108
Terabit သို့ စကားလုံး 6.87 * 1010
Terabit သို့ ပိတ်ဆို့ 2.68 * 108
Terabit သို့ မီဂါဘစ် 1 000 000
Terabit သို့ သင်္ကေတ 1.37 * 1011