တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Coulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Coulomb သို့ Abcoulomb 0.1
Coulomb သို့ Faraday 1.04 * 10-5
Coulomb သို့ Franklin 3 * 109
Coulomb သို့ Kilocoulomb 0.001
Coulomb သို့ Megacoulomb 1 * 10-6
Coulomb သို့ Microcoulomb 1 000 000
Coulomb သို့ Millicoulomb 1 000
Coulomb သို့ Nanocoulomb 10 * 108
Coulomb သို့ Picocoulomb 10 * 1011
Coulomb သို့ Statcoulomb 3 * 109
Coulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 0.1
Coulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1018
Coulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 1
Coulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 0.000278
Coulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 0.016667