တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

ဒေတာနှုန်းထားယူနစ်

Gigabit / sec, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Gigabit / sec သို့ 110 နှုန်း modem 1.14 * 107
Gigabit / sec သို့ 1200 နှုန်း modem 1 041 666.667
Gigabit / sec သို့ 14.4k နှုန်း modem 86 805.556
Gigabit / sec သို့ 2400 နှုန်း modem 520 833.333
Gigabit / sec သို့ 28.8k နှုန်း modem 43 402.778
Gigabit / sec သို့ 300 နှုန်း modem 4 166 666.667
Gigabit / sec သို့ 33.6k နှုန်း modem 37 202.381
Gigabit / sec သို့ 56k နှုန်း modem 22 321.429
Gigabit / sec သို့ 9600 နှုန်း modem 130 208.333
Gigabit / sec သို့ Baud 1.25 * 109
Gigabit / sec သို့ Bit / sec 10 * 108
Gigabit / sec သို့ Byte / sec 1.25 * 108
Gigabit / sec သို့ Ethernet network ကို 100
Gigabit / sec သို့ Ethernet ကွန်ရက် (Gigabit) 1
Gigabit / sec သို့ Ethernet ကွန်ရက် (အစာရှောင်ခြင်း) 10
Gigabit / sec သို့ Firewire interface ကို (IEEE-1394) 2.5
Gigabit / sec သို့ Firewire S1600 နှင့် S3200 (IEEE 1394-2008) 0.3125
Gigabit / sec သို့ Gigabyte / sec 0.125
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (DMA mode ကို 0) 29.761905
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (DMA mode ကို 1) 9.398496
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (DMA mode ကို 2) 7.53012
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA mode ကို 0) 7.53012
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA mode ကို 1) 5
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA mode ကို 2) 3.787879
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA mode ကို 3) 2.5
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA mode ကို 4) 1.893939
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA-33) 3.787879
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (UDMA-66) 1.893939
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (ပီအိုင်အို mode ကို 0) 37.878788
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (ပီအိုင်အို mode ကို 1) 24.038462
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (ပီအိုင်အို mode ကို 2) 15.060241
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (ပီအိုင်အို mode ကို 3) 11.261261
Gigabit / sec သို့ IDE interface ကို (ပီအိုင်အို mode ကို 4) 7.53012
Gigabit / sec သို့ IDE-1 (ပီအိုင်အို mode ကို 1) 24.038462
Gigabit / sec သို့ IDE-1 (ပီအိုင်အို mode ကို 2) 15.060241
Gigabit / sec သို့ IDE-2 (ပီအိုင်အို mode ကို 3) 11.261261
Gigabit / sec သို့ IDE-2 (ပီအိုင်အို mode ကို 4) 7.53012
Gigabit / sec သို့ ISDN ကွန်ရက် (duel ချန်နယ်) 7 812.500
Gigabit / sec သို့ ISDN ကွန်ရက် (တစ်ခုတည်းချန်နယ်) 15 625
Gigabit / sec သို့ Kilobyte / sec 125 000
Gigabit / sec သို့ Megabyte / sec 125
Gigabit / sec သို့ Megabyte နှုန်းတစ်နာရီ 450 045.005
Gigabit / sec သို့ Megabyte နှုန်းတစ်မိနစ် 7 501.875
Gigabit / sec သို့ Megabyte နှုန်းဒုတိယအ 125
Gigabit / sec သို့ OC12 ကွန်ယက်ကို 1.612903
Gigabit / sec သို့ OC192 ကွန်ယက်ကို 0.100806
Gigabit / sec သို့ OC3 ကွန်ယက်ကို 6.451613
Gigabit / sec သို့ OC48 ကွန်ယက်ကို 0.403226
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 19.290123
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 12 1.60751
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 192 0.100469
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 24 0.803755
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 3 6.430041
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 48 0.401878
Gigabit / sec သို့ Optical လေယာဉ်တင်သင်္ဘော 768 0.025117
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (Fast က Ultra Wide) 3.125
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (Fast က Ultra) 6.25
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (LVD Ultra160) 0.78125
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (LVD Ultra80) 1.5625
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (synchronous) 25
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (က Ultra-2) 1.5625
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (က Ultra-3) 0.78125
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း) 83.333333
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (မြန် Wide) 6.25
Gigabit / sec သို့ SCSI interface ကို (မြန်) 12.5
Gigabit / sec သို့ STM-16 (signal ကို) 0.401878
Gigabit / sec သို့ STM-4 (signal ကို) 1.60751
Gigabit / sec သို့ STM-64 (signal ကို) 0.100469
Gigabit / sec သို့ STS1 (payload) 20.20202
Gigabit / sec သို့ STS1 (signal ကို) 19.290123
Gigabit / sec သို့ STS12 (signal ကို) 1.60751
Gigabit / sec သို့ STS192 (signal ကို) 6.430041
Gigabit / sec သို့ STS192 (signal ကို) 0.100469
Gigabit / sec သို့ STS24 (signal ကို) 0.803755
Gigabit / sec သို့ STS3 (payload) 6.651767
Gigabit / sec သို့ STS3 (signal ကို) 6.430041
Gigabit / sec သို့ STS3c (payload) 6.651767
Gigabit / sec သို့ STS3c (signal ကို) 6.430041
Gigabit / sec သို့ STS48 (signal ကို) 0.401878
Gigabit / sec သို့ T0 (B8ZS payload) 15 625
Gigabit / sec သို့ T0 (payload) 17 857.143
Gigabit / sec သို့ T1 (payload) 744.047619
Gigabit / sec သို့ T1 (signal ကို) 647.668394
Gigabit / sec သို့ T1 ကွန်ယက်ကို 647.668394
Gigabit / sec သို့ T1C (payload) 372.02381
Gigabit / sec သို့ T1C (signal ကို) 317.258883
Gigabit / sec သို့ T1Z (payload) 647.668394
Gigabit / sec သို့ T2 (signal ကို) 158.42839
Gigabit / sec သို့ T2 ကွန်ယက်ကို 158.42839
Gigabit / sec သို့ T3 (payload) 26.573129
Gigabit / sec သို့ T3 (signal ကို) 22.353362
Gigabit / sec သို့ T3 ကွန်ယက်ကို 22.353362
Gigabit / sec သို့ T3Z (payload) 23.251488
Gigabit / sec သို့ T4 (signal ကို) 3.647292
Gigabit / sec သို့ T4 ကွန်ယက်ကို 3.647292
Gigabit / sec သို့ USB က interface ကို 83.333333
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 1 (payload) 647.668394
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 1 (signal ကို) 578.703704
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 2 (payload) 488.28125
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 2 (signal ကို) 434.027778
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 6 (payload) 166.666667
Gigabit / sec သို့ Virtual မြစ်လက်တက် 6 (signal ကို) 158.42839
Gigabit / sec သို့ ကို USB 2.0 3.571429
Gigabit / sec သို့ ကို USB 3.0 0.2
Gigabit / sec သို့ ကို USB 3.1 0.1
Gigabit / sec သို့ ကီလိုဘစ် / စက္ကန် 1 000 000
Gigabit / sec သို့ ဂစ်ဂါဘိုက်နှုန်းတစ်နာရီ 450.045005
Gigabit / sec သို့ ဂစ်ဂါဘိုက်နှုန်းတစ်မိနစ် 7.501875
Gigabit / sec သို့ ဂစ်ဂါဘိုက်နှုန်းဒုတိယအ 0.125
Gigabit / sec သို့ စက္ကန့်လျှင် Terabit 0.001
Gigabit / sec သို့ စက္ကန့်လျှင် terabytes 0.000125
Gigabit / sec သို့ တစ်နာရီကို byte 4.5 * 1011
Gigabit / sec သို့ တစ်နာရီကို Gigabyte 450.045005
Gigabit / sec သို့ တစ်နာရီကို kilobyte 4.5 * 108
Gigabit / sec သို့ တစ်နာရီကို megabyte 450 045.005
Gigabit / sec သို့ တစ်နာရီကို terabytes 0.450045
Gigabit / sec သို့ တစ်နေ့လျှင် byte 1.08 * 1013
Gigabit / sec သို့ တစ်နေ့လျှင် Gigabyte 10 800.302
Gigabit / sec သို့ တစ်နေ့လျှင် kilobyte 1.08 * 1010
Gigabit / sec သို့ တစ်နေ့လျှင် megabyte 1.08 * 107
Gigabit / sec သို့ တစ်နေ့လျှင် terabytes 10.800302
Gigabit / sec သို့ တစ်ပတ်ကို byte 7.56 * 1013
Gigabit / sec သို့ တစ်ပတ်ကို Gigabyte 75 585.790
Gigabit / sec သို့ တစ်ပတ်ကို kilobyte 7.56 * 1010
Gigabit / sec သို့ တစ်ပတ်ကို megabyte 7.56 * 107
Gigabit / sec သို့ တစ်ပတ်ကို terabytes 7.558579
Gigabit / sec သို့ တစ်မိနစ်လျှင် Gigabyte 7.501875
Gigabit / sec သို့ တစ်မိနစ်လျှင် kilobyte 7 501 875.469
Gigabit / sec သို့ တစ်မိနစ်လျှင် megabyte 7 501.875
Gigabit / sec သို့ တစ်မိနစ်လျှင် terabytes 0.007502
Gigabit / sec သို့ မီဂါဘစ် / စက္ကန် 1 000