တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

Angle ယူနစ်

Radians, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Radians သို့ Angular Mil 1 018.592
Radians သို့ Gon 63.66198
Radians သို့ Grad 63.66198
Radians သို့ Octant 1.27324
Radians သို့ Rhumb 5.092958
Radians သို့ Sextant 0.95493
Radians သို့ ဂျာမန်ထောင် 1 018.592
Radians သို့ ဆွီဒင်ထောင် 1 002.726
Radians သို့ တော်လှန်ရေး 0.159155
Radians သို့ ထောင့်မှန် 0.63662
Radians သို့ ဒီဂရီ 57.295782
Radians သို့ ဒုတိယအချက်မှာ (ထောင့်) 206 264.816
Radians သို့ မိနစ် (ထောင့်) 3 437.747
Radians သို့ ရင်ပြင် 0.63662
Radians သို့ ရုရှားထောင် 954.929705
Radians သို့ လောင်ဂျီတွဒ်နာရီ 3.819719
Radians သို့ အမှတ်လက္ခဏာ 1.909859
Radians သို့ အဝန်း 0.159155