တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ Mach 4.58 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ Mach အရေအတွက် 4.44 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 5.17 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 5.12 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.52 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.05
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 1.524
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 9.47 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.01524
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 15.24
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.054864
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 180
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 60
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 5 486.400
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 54 864
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.029624
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.034091
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 54.864
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.000914
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 3
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 91.44
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.000568
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.9144
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 914.4
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 9.14 * 10-7
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.36 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.93 * 10-6
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.029605
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.03 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 4.48 * 10-5
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 5.08 * 10-11
တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ သို့ အထုံး 0.029624