တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Megacoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Megacoulomb သို့ Abcoulomb 100 000
Megacoulomb သို့ Coulomb 1 000 000
Megacoulomb သို့ Faraday 10.3641
Megacoulomb သို့ Franklin 3 * 1015
Megacoulomb သို့ Kilocoulomb 1 000
Megacoulomb သို့ Microcoulomb 10 * 1011
Megacoulomb သို့ Millicoulomb 10 * 108
Megacoulomb သို့ Nanocoulomb 10 * 1014
Megacoulomb သို့ Picocoulomb 10 * 1017
Megacoulomb သို့ Statcoulomb 3 * 1015
Megacoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 100 000
Megacoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1024
Megacoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 1 000 000
Megacoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 277.7778
Megacoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 16 666.667