တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Kilocoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Kilocoulomb သို့ Abcoulomb 100
Kilocoulomb သို့ Coulomb 1 000
Kilocoulomb သို့ Faraday 0.010364
Kilocoulomb သို့ Franklin 3 * 1012
Kilocoulomb သို့ Megacoulomb 0.001
Kilocoulomb သို့ Microcoulomb 10 * 108
Kilocoulomb သို့ Millicoulomb 1 000 000
Kilocoulomb သို့ Nanocoulomb 10 * 1011
Kilocoulomb သို့ Picocoulomb 10 * 1014
Kilocoulomb သို့ Statcoulomb 3 * 1012
Kilocoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 100
Kilocoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1021
Kilocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 1 000
Kilocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 0.277778
Kilocoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 16.666667