တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ Mach 0.05005
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် 0.048506
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 0.056488
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 0.00056
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.016667
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 54.680667
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 18.226888
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 1 666.667
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 0.010356
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 16.666667
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 16 666.667
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 60
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 196 850.394
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 65 616.798
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 6 000 000.000
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 6 * 107
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 32.397417
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီမိုင် 37.282267
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 60 000
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 3 280.840
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 1 093.613
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 100 000
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.621371
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 1 000
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 1 000 000
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 0.001
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 0.001488
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.010953
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 0.00211
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 32.376709
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.011241
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 0.04902
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 5.56 * 10-8
တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ သို့ အထုံး 32.397417