တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံယူနစ်

Abcoulomb, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Abcoulomb သို့ Coulomb 10
Abcoulomb သို့ Faraday 0.000104
Abcoulomb သို့ Franklin 3 * 1010
Abcoulomb သို့ Kilocoulomb 0.01
Abcoulomb သို့ Megacoulomb 10 * 10-6
Abcoulomb သို့ Microcoulomb 10 000 000
Abcoulomb သို့ Millicoulomb 10 000
Abcoulomb သို့ Nanocoulomb 10 * 109
Abcoulomb သို့ Picocoulomb 10 * 1012
Abcoulomb သို့ Statcoulomb 3 * 1010
Abcoulomb သို့ တာဝန်ခံ၏ ESU 1
Abcoulomb သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ 6.24 * 1019
Abcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / sec 10
Abcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / နာရီ 0.002778
Abcoulomb သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ် 0.166667